<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางเมตรต่อคน
3. ปริมาณพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ตารางเมตรต่อคน
4. ปริมาณพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ตารางเมตรต่อคน
5. พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ไร่
6. จำนวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร ชุมชน
7. โครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ แห่ง
8. ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง